Översikt

Exempel

Här är ett exempel på hur filerna med en kolumn är uppbyggda. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><template name="76mm">
<printarea width="76" />
<defaultfont fontname="Tahoma" fontsize="9" fontstyle="regular"/>
<elements>
<label>
<text field="ArticleNumber" align="right" empty="ignore" />
<text field="ArticleName" align="left" empty="ignore" />
<barcode height="10" align="center" />
<text field="Barcode" align="center" empty="ignore" />
<text field="Price" align="center" empty="ignore" stringformat="{0:C}"/>
</label>
</elements>
</template>

Filerna med två kolumner (de som heter small) innehåller en liten tabell med celler, där man kan reglera cellernas bredd och höjd mer exakt än i den enklare mallen. De är uppbyggda så här:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<template name="Small">
<printarea width="74" />
<defaultfont fontname="Arial Narrow" fontsize="5" fontstyle="regular"/>
<landscape value="false" />
<margin left="0" right="0" top="3" bottom="0" OriginAtMargin="false" />
<elements>
<label>
<row height="3" />
<row height="6">
<cell width="5" align="left" />
<cell width="20" align="left" field="ArticleName" />
<cell width="20" fontsize="7" align="center" field="ArticleNumber" />
</row>
<row height="4">
<cell width="5" align="left" />
<cell width="20" align="left" field="ArticleNumber" />
<cell width="20" align="center" field="barcode" height="4" resolution="150" />
</row>
<row height="5">
<cell width="6" align="left" />
<cell width="20" fontsize="6" align="left" field="Price" StringFormat="{0:0.##} SEK" />
<cell width="20" fontsize="9" fontstyle="bold" align="center" field="Price" StringFormat="{0:0.##} SEK"/>
</row>
</label>
</elements>
</template>

Förklaring

Printarea anger bredden på etiketten, dvs i detta fall 76 mm. Har du en annan etikettbredd kan du alltså ändra här.

Defaultfont anger fontnamn, storlek och stil för hela etiketten, om inget annat är angivet. De kan även infogas i ett text field för att till exempel ge fetstil till artikelnamnet eller skriva priset med större text.

Möjliga värden på attributen:

fontsizeStorlekHeltal, högre siffra ger större text.
fontstyleStilGiltiga värden är regular, bold, italic, underline.
alignJusteringGiltiga värden är left, center och right.
StringformatSträngformatEx: ”{0:0.##} SEK” ger SEK utskrivet efter priset.

Inom taggen Label finns själva fälten. Dessa kan man byta ordning på eller ta bort om det är något man inte tycker behövs, eller om det är för trångt för att få plats med alla.

Giltiga värden för fältnamn (text field) är:

ArticleNumberArtikelnummer
ArticleNameArtikelnamn
ArticleDescriptionBeskrivning
BrandMärke
GroupGrupp
LocationPlats
SerialNumberSerienummer
AttributeArtikelattribut
BarcodeStreckkoden med siffror
PricePris

Exempel

<text field="Price" align="center" fontsize="14" fontstyle="bold" empty="ignore" stringformat="{0:C}"/>

Denna kod kommer att visa priset i fetstil i storlek 14. Attributet empty säger att fältet ska hoppas över (och inte ge ett tomt utrymme) om värde saknas. Attributet stringformat talar om hur en siffra ska visas.

Du kan fritt ta bort och lägga till rader på etiketten, enklast är att bara kopiera en rad, och sedan ändra fältnamnet enligt ovan.


Streckkoden

Streckkoden skrivs ut genom att man inte anger ”text field” framför fältnamnet.

<barcode height="10" align="center" />

Eller

<barcode height="5" resolution="200" scale="2" align="center" />

Streckkodens höjd kan styras exakt genom att ändra värdet på height.

Bredden styrs av attributet resolution, streckkoden blir bredare om man anger en LÄGRE siffra. 100 är defaultvärdet, vill man ha en bredare streckkod kan man prova med tex 75, för en smalare exempelvis 150.

Bredden kan också styras av attributet scale, där defaultvärdet är 1 och en högre siffra ger en bredare kod. Giltiga värden är heltal från 1 till 100.

Till exempel ger resolution=”200″ scale=”2″ samma storlek på streckkoden som defaultvärdena resolution=”100″ scale=”1″ medan till exempel resolution=”50″ scale=”1″ eller resolution=”100″ scale=”2″ ger en dubbelt så bred streckkod och resolution=”200″ scale=”1″ ger en hälften så bred streckkod.